นโยบายการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

The Flight 19 Agency หรือ บริษัท เดอะเว็บไฟลท์ จํากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘เรา’) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้และกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบทางตรงเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ของเราและยินยอมให้เราเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนอบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน ตัวอย่างของข้อมูลที่จะจัดเก็บตามความสมัครใจของท่านแต่ไม่จำกัดเพียง คือ อีเมล ชื่อ และข้อมูลติดต่อ ละความสนใจของท่าน

  2. ข้อกำหนดการใช้ cookies Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ในคราวหลังเครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่าง ๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซต์ของเราแล้ว Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

  3. ข้อกำหนดการใช้ Web Beacons เราอาจมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “web beacons” หรือ “pixel tags” ร่วมกับ cookies เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้เข้าถึงข้อมูลที่เราเสนอทางเว็บไซต์หรืออีเมลแล้วหรือไม่เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลบริการให้ตรงความต้องการแต่ละท่านมากที่สุด โดยปกติท่านจะสามารถลดความสามารถของ web beacons ได้โดยสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

  4. การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในข้อ 3.

 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือ นำเสนอบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ท่านในช่วงเวลาที่ท่านเข้ามาแวะเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมีจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส่งถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่าง ๆ ทั้งนี้หากท่านไม่สนใจหรือไม่มี ความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ทุกเมื่อ สำหรับข้อมูลทุกชนิดที่ท่านมอบให้เรา ท่านมอบสิทธิในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ลบทิ้งทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และนำไปสร้างสรรค์งาน และ/หรือ นำข้อมูลดังกล่าวเข้าประกอบกับสื่อหรือเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่มีอยู่โดยไม่จำต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ท่าน

  นอกจากนั้นเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  1. การพัฒนาบริการและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

  2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย

  3. ปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์

  4. ปรับปรุงให้เว็บไซต์ใช้งานได้งานขึ้นเหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน

  5. ทำการตลาดและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบริการของเรา

  6. ส่งข้อมูลเพิ่มตามที่ท่านร้องขอ

  7. ตอบข้อเสนอแนะของท่าน

  8. พัฒนาคุณภาพบริการของเรา ตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด

  9. แนะนำบริการที่เราเห็นว่าท่านอาจมีความสนใจ

 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ปกติแล้วเรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านและในกรณีพิเศษ ดังนี้

  1. ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยเพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย

  2. ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่อำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล

  3. บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล หรือผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google Analytics

  4. ตามเงื่อนไขในหัวข้อ 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  5. ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของท่าน

  6. เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์

  7. เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย

  8. เพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงานอยู่

 4. เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ

  เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงค์ (link) ไปที่เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ หากท่านกดลิงค์ดังกล่าวไปที่เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ ท่านอาจถูกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทางเราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ แทนบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการได้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการนั่น ๆ ต่อไป

 5. ความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย

  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  • จัดให้มีวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

  เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นไปจนกว่าท่านจะแจ้งขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเรา หรือเพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

 6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการยกเลิกความยินยอมการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ขอแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราโดยการ “ติดต่อเรา” ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูล “ติดต่อเรา” ที่ระบุไว้ในนโยบายการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 7. สิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

  เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศพร้อมวันที่กำกับไว้ในเว็บไซต์นี้ เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

 8. สิทธิของเรา

  ท่านรับทราบและตกลงว่า เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อเราและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อเราที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 9. ข้อมูลที่ท่านมอบให้กับทางบริษัท

  ในการระบุข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์เราและ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ท่านมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น

  2. ข้อมูลนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง

  3. ข้อมูลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด

  4. ข้อมูลนั้นมิใช่ข้อมูลที่ได้มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว

  5. ข้อมูลนั้นไม่ละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ

  6. ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะสบประมาท กล่าวร้าย ดูถูก เกลียดชัง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา หรือคุกคามบุคคลหนึ่งบุคคลใด

  7. ข้อมูลนั้นต้องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นใด

  8. หากข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงหรือมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตัวตน ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการระบุความคล้ายคลึง/ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้อมูล

  9. ข้อมูลนั้นต้องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะบ่อนทำลายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

 10. ติดต่อบริษัทฯ

  ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง เปลี่ยนแปลง และ ขอแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราโดยติดต่อบริษัท เดอะเว็บไฟทล์ จํากัด ได้ที่อีเมล titlename_company@theflight19.com